Algemene Voorwaarden

Caftan Biladi By Khadija Rachid Marokkaanse mode

Artikel 1. Definities

1.1 Algemene voorwaarden ( hierna te noemen “Voorwaarden”): op alle verkopen via Caftan Biladi.nl zijn de volgende leverings- en betalingscondities van toepassing. U stemt hiermee in wanneer u een bestelling plaatst.
1.2 Onderneming: Caftan Biladi is de handelsnaam en is een winkel die kleding op maat vervaardigd, verkoopt, vermaakt en repareert en deze ook door koop op afstand en/of in de winkel aanbiedt aan consumenten.
1.3 Consument: een natuurlijk persoon of bedrijf die een overeenkomst op afstand en/of in de winkel aangaat met de ondernemer.
1.4 Overeenkomst: een overeenkomst op afstand en/of in de winkel tussen Caftan Biladi en de consument

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Caftan Biladi en op elk tot stand gekomen overeenkomst op afstand en/of in de winkel tussen onderneming en de consument.
2.2 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten zijn deze Voorwaarden van toepassing.
2.3 Voordat de overeenkomst op afstand of in de winkel wordt gesloten, worden deze voorwaarden via onze website ter beschikking gesteld. Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling houdt in dat deze Voorwaarden zijn aanvaard
2.4 Van het in deze Voorwaarden bepaalde, kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de consument geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.
2.5 Tenzij schriftelijk anders is overeen gekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Caftan Biladi erkend.

Artikel 3. Overeenkomsten

3.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Caftan Biladi. Caftan Biladi is gerechtigd bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd dan wordt dit, met vermelding van reden, binnen 5 (vijf) werkdagen na ontvangst van de bestelling kenbaar gemaakt.
3.2 Na acceptatie van de bestelling uit de collectie, reparatie, vermaken of maken op maat wordt een voorschot van 50% van de prijs in rekening gebracht. Aflevering van de overeengekomen bestelling wordt dan pas gedaan nadat resterende 50% van de prijs wordt of geheel is voldaan.

Artikel 4. Prijzen

4.1 Alle aanbiedingen van Caftan Biladi zijn vrijblijvend. Caftan Biladi behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van ( wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
4.2 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn uitgedrukt in euro’s. Voor het  sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs via onze website, telefonisch contact of bezoek in onze winkel gecommuniceerd. Offertes verbind Caftan Biladi voor een termijn van 30 dagen. Na deze termijn behoudt Caftan Biladi zich het recht voor de bestelling dan niet te aanvaarden of de prijs en voorwaarden te wijzigen
4.3 Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Voor verzendingen naar andere landen dan Nederland binnen en buiten Europa is de bijdrage van verzending en verzekering afhankelijk van het land. Een opgave van deze kosten zal dan bij de prijsafspraak besproken worden. Verzendingen gaan alleen aangetekend met verzekering.
4.4 Caftan Biladi kan niet worden gehouden aan prijsvermelding die onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van invoer-, verschrijvings- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend

Artikel 5. Betalingen

Betaling geschiedt altijd geheel vooraf

5.1 Betaling kan worden gedaan op verschillende wijzen zoals via iDeal, overschrijving op onze bank, contant en/of pin bij ophalen bestelling in onze winkel. Aan de bestelling van een consument kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de consument een bevestiging per e-mail met daarin vermelding van de totale kosten.
5.2 In geval van faillissement of surseance van betaling van de consument( of aanvraag daartoe), zijn de vorderingen van Caftan Biladi onmiddellijk opeisbaar.
5.3 Indien Caftan Biladi haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de consument een vast bedrag van 15% van de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Indien Caftan Biladi kan aantonen noodzakelijk hogere kosten te hebben gemaakt, dan komen deze ook voor rekening van de consument.

Artikel 6. Levering

6.1 Caftan Biladi streeft ernaar alle bestellingen volgens afspraak binnen het dan overeengekomen termijn, na ontvangst van de betaling of restbetaling gereed te hebben en/of verzenden.
6.2 Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen het afgesproken termijn te leveren wordt de consument daarover tijdig geïnformeerd.
6.3 Levering in gedeelten is toegestaan.
6.4 Aan de leveringsplicht van Caftan Biladi zal zijn voldaan zodra de levering eenmaal is aangeboden.
6.5  In geval van weigering of het niet afhalen van de aangeboden levering komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de zending geheel voor rekening van de consument.
6,6 Aangeboden producten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist. Het kan echter voorkomen dat er kleur-, type en/of prijswijzigingen afwijken van de werkelijkheid.
6.7 Caftan Biladi  is nooit verantwoordelijk voor de gevolgschade.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 De eigendom van geleverde producten/goederen gaat pas over op de consument, indien deze laatste al hetgeen hij schuldig is aan Caftan Biladi op grond van de ter zake geleverde producten/diensten gesloten overeenkomst(en), heeft voldaan.

Artikel 8. Bestellingen

8.1 Bestelling vanuit de bestaande collectie wordt eerst gecontroleerd voordat deze kan worden opgehaald, afgegeven en/of verzonden.
8.2 Mocht na aankoop de consument aan de bestelling uit de bestaande collectie enig aanpassing en/of verandering wensen dan is dat mogelijk, de kosten van deze veranderingen worden apart in rekening gebracht als vermaak- en/of reparatiekosten.
8.3 Bij bestellingen op maat wordt met de consument overeengekomen en besproken; stofgebruik, kleur, model en versiering. Tijdens bewerken van de bestelling wordt contact met de consument gehouden inzake passen en/of nog aanbrengen van wijzigingen en/of wensen van de consument indien deze geen extra kosten voor Caftan Biladi met zich meebrengt zoals levering extra materialen of stoffen. Wijzigingen tijdens bewerking met extra materialen of stoffen worden extra in rekening gebracht. Wijzigingen nadat de bestelling klaar is worden in rekening gebracht als vermaken en/of reparatie.
8.4 Bij niet afnemen van bestelling op maat wordt contact gelegd met de consument en krijgt consument alsdan nog tijd deze binnen 30 dagen na contact af te nemen. Na 30 dagen blijft de bestelling eigendom van Caftan Biladi en heeft de consument geen recht op restitutie van het betaalde bedrag.
8.5  Reparatie en/of vermaak opdrachten worden pas in behandeling genomen nadat 50% is aanbetaald en afgeleverd na ontvangst van de resterende  50% van het totale bedrag.   

Artikel 9.Ruilen/Retourneren van artikelen

9.1 Caftan Biladi doet er alles aan op de website te informeren over de producten. Mocht de consument een artikel welke via Internet is aangekocht zonder opgave van reden niet wensen af te nemen, dan heeft de consument het recht het product binnen 5 dagen na ontvangst van het artikel deze terug te sturen en/of te ruilen.
9.2 Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig met het artikel omgaan en de verpakking. De consument zal het artikel slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het artikel wenst te behouden. Indien de consument zijn recht tot retournering of ruiling maakt, zal hij het artikel met alle geleverde toebehoren, onbeschadigd en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele verpakking aan Caftan Biladi retourneren.
9.3 Geretourneerde artikelen worden uitsluitend door Caftan Biladi geaccepteerd indien het artikel geen gebruikssporen vertoont en binnen het termijn van 5 dagen is geretourneerd.
9.4 Kosten van retour zending van internet aankopen komen voor rekening van de consument en zal in mindering worden gebracht op het door Caftan Biladi terug te storten bedrag. Caften Biladi zal zorgdragen voor terugbetaling binnen 10 dagen na ontvangst van het geretourneerde artikel.
9.5 Indien de consument de aankoop heeft gedaan na passen en goed keuze in de winkel is hierin ruilen niet mogelijk. Caftan Biladi accepteert ruiling alleen binnen die dag zelf met een uitzondering, het artikel dient ongebruikt en onbeschadigd te zijn met de daaraan behorende bevestigde kaartjes. Indien hierin niet wordt voldaan dan is retournering of ruiling niet mogelijk. Bij geen nieuwe keuze uit de winkel wordt geen geld terug gegeven maar ontvangt de consument een tegoedbon voor het bedrag.

Artikel 10. Klachten

10.1 Caftan Biladi doet er alles aan om een perfect artikel/product te leveren. Na ontvangst van aflevering van uw maak-, vermaak- of reparatieopdracht of ontvangst van uw bestelling dient u de levering direct  te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden. Mocht een kledingstuk of artikel niet geleverd zijn conform uw bestelling of niet voldoen aan de omschrijving op de website, dan dient de consument dit direct aan Caftan Biladi te melden. In overleg zal Caftan Biladi trachten Iladi  
10.2 Garantie vervalt wanneer zonder overleg zelf is getracht aan het artikel iets te veranderen of te herstellen en/of de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd.
10.03 Klachten over reparaties, leveringen of opdrachten dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk  kenbaar gemaakt te worden per mail en/of gewone post  aangetekend verzonden. Caftan Biladi zal problemen dan zo spoedig mogelijk in overleg met de consument oplossen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1 Iedere aansprakelijkheid van Caftan Biladi, personeel en/of producten van Caftan Biladi voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfs-, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Evenmin is Caftan Biladi aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
11.2 Iedere aansprakelijkheid van Caftan Biladi jegens consument is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende   overeenkomst aan Caftan Biladi verschuldigd is.
11.3 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatie in het verkeer tussen consument en Caftan Biladi, dan wel tussen Caftan Biladi en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de consument en Caftan Biladi, is Caftan Biladi niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of door grove schuld van Caftan Biladi.

Artikel 12. Overmacht

12.1 Caftan Biladi heeft ingeval van overmacht het recht om, de uitvoering van de bestelling/overeenkomst van een consument op te schorten, dan wel de bestelling/overeenkomst zonder rechtelijke macht te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Caftan Biladi hgehouden is tot enige schade vergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven  van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
12.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Caftan Biladi kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede tussen Caftan Biladi en de consument waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Caftan Biladi damesmode te Amsterdam Orteliusstraat 150 H 1057 BJ Amsterdam
Tel: 0204688037     :0634940613